Praktisk information

 
 

Tidsbestilling

Når din læge har sendt henvisning, så kan du kontakte klinikken for tidsbestilling. Det kan gøres ved telefonisk kontakt til klinikken i telefontiden (hverdage kl. 8-10) eller ved personligt fremmøde. Patienter tilhørende sikrings gruppe 2 kan henvende sig direkte uden forudgående henvisning.

Patienter, som vi ikke har hørt fra ca. 14 dage efter henvisningen, vil efterfølgende modtage et brev med indkaldelse til undersøgelse/vurdering/behandling ca. 1 måned senere. Denne tid kan ændres ved telefonisk kontakt til klinikken. Alle patienter, som er indkaldt med brev beder vi ligeledes om at kontakte os og bekræfte, at de kommer på det indkaldte tidspunkt. 

 


Betaling

Undersøgelse og behandling er gratis for patienter tilhørende sikringsgruppe 1. 

Patienter tilhørende sikringsgruppe 2 får en del af regningen betalt af Regionen, og må påregne at en andel af regningen er selvbetaling.

svaner_skovsøen

odense_vintertage

Ventetid

Der er aktuelt maksimalt ca. 4 ugers ventetid på vurdering/behandling i klinikken. Ved akutte problemstillinger, så findes der - efter telefonisk aftale - altid tid samme dag eller dagen efter. I perioder med kursus og ferie kan disse ventetider forskydes lidt.


IMG_0793.JPG

UTH (Utilsigtet hændelse)

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Alle sundhedspersoner og de, der handler på disses ansvar er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser.

Det betyder at autoriserede sundhedspersoner på sygehusene, i psykiatrien, på hjemmepleje, tandpleje, praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, fodterapeuter, psykologer, apotekere, ambulancepersonale er forpligtet til at rapportere UTH.

Rapporteringspligtige personer skal rapportere de utilsigtede hændelser, som de observerer i forbindelse med, at hændelsen finder sted, herunder både de hændelser, som de selv er impliceret i og hændelser, som de observerer hos andre.

Rapporteringspligten omfatter også de hændelser, som de efterfølgende bliver opmærksomme på i forbindelse med udøvelsen af deres faglige gerning.

Patienter og pårørende har også mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD).

Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er at skabe systematisk opmærksomhed og læring om de fejl, der kan undgås og derved forebygge, at de sker igen.

Eksempler på utilsigtede hændelser finder du hér

Rapportér en utilsigtet hændelse hér

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet. Rapporteringen af en utilsigtet hændelse ændrer ikke dine muligheder for at klage eller søge erstatning. Læs mere om dine muligheder for at søge erstatning på www.patienterstatningen.dk eller for at klage på www.patientombuddet.dk.